I. Общие положения 

Tento reklamační řád popisuje detailní postup v případě reklamace zboží v rámci uplatnění práv z vadného plnění. Definice vadného plnění i práv z nich vyplývajících je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Vyjádřením souhlasu se Všeobecnými obchodními podmínkami Kupující potvrzuje, že je řádně seznámen a souhlasí také s tímto Reklamačním řádem.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 5. května 2020.

II.                   Odpovědnost Společnosti-Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal

- má zboží vlasnosti, které Prodávající popsal,

      - zboží je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti,

      - zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

      - a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

III.                 Doklady nezbytné pro vedení reklamačního řízení

Po odeslání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách Prodávajícího, Kupující obdrží daňový doklad. Tento daňový doklad slouží k uplatnění reklamace.

Ke zboží je přikládán také certifikát pravosti. Kopie tohoto certifikátu může ale nemusí být Prodávajícímu předložena v rámci uplatnění reklamace.

IV.                Zahájení reklamačního řízení

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takové zboží od dopravce převzít a o zjištěním poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. V den převzetí Kupující zkontroluje stav zboží a jeho kompletnost.

Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. V případě, že by si později přál uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, na něj totiž spadá důkazní břemeno prokázat, že zboží mělo dotyčnou vadu již k okamžiku převzetí.

V praxi to znamená, že pokud by se ukázalo, že šperk je z jiného materiálu než ze sjednaného, Kupující snadno prokáže, že tomu tak bylo již zpočátku. Kdyby se však ukázalo, že šperk je např. poškrábaný, může být s dokazováním už problém: vzniká otázka, zda k poškození došlo ještě na dílně nebo při nošení šperku Kupujícím. Proto je nezbytné, aby si Kupující zboží důkladně prohlédl, než je začne nosit, a případné vady reklamoval neprodleně.

Reklamaci zboží může Kupující uplatnit osobně na sidle Prodávajícího nebo reklamované zboží na tuto adresu zaslat. Zejména pokud se jedná o reklamaci s přeshraničním aspektem, důrazně doporučujeme, aby Kupující Prodávajícího nejprve kontaktoval emailem či telefonicky ohledně reklamované vady a také Prodávajícímu poskytl fotografie zboží, z nichž je vada patrná. Strany pak společně proberou rozsah vady, způsob vzniku vady, možnosti odstranění vady a domluví se na dalším postupu. Prodlevy v komunikaci zaviněné chybou na straně Prodávajícího nikdy nebudou mít negativní vliv na uplatnitelnost práv Kupujícího. 

V.                  Vedení reklamačního řízení

Reklamace včetně eventuálního odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, respektive ode dne, kdy po profesionálním zhodnocení stavu zboží bude rozhodnuto o tom, že vada vznikla zaviněním Prodávajícího. Strany se mohou dohodnout na delší lhůtě s ohledem zejména na náročnost odstranění vady či přeshraniční aspekty reklamačního řízení. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Kupující má právo se zajímat o průběh reklamace kontaktováním Prodávajícího telefonicky nebo emailem. Na výsledek reklamace však Prodávající Kupujícího vždy upozorní, aniž by čekal na jeho pobídku.

Při uplatnění reklamace je Kupující povinen předat Zboží čisté, v souladu s obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě Prodávající je oprávněn zboží nepřijmout.

Při uplatnění reklamace Kupující obdrží písemné, respektive elektronické potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad o vypořádání reklamace. Tento protokol obsahuje informace o datu uplatnění reklamace, obsahu reklamace a způsobu vyřízení.

Pokud Kupující bude přepravovat zboží Prodávajícímu prostřednictvím třetí strany-dopravce, je ve vlastním zájmu Kupujícího, aby zboží pečlivě a bezpečně zabalil tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. I proto doporučujeme, aby před odesláním zboží byla pořízena fotodokumentace stavu zboží a přeposlána Prodávajícímu ke kontrole. Prodávající neodpovídá za škodu na zboží vzniklou při připravě k reklamaci.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace. Při posuzování účelnosti nákladů bude přihlédnuto zejména ke skutečnosti, že je v zájmu obou stran náklady co nejvíce minimalizovat a také spolu o plánovaných nákladech otevřeně komunikovat. Kupující má právo o proplacení nákladů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: