Základní ustanovení

1.1 Společnost FP Garnet s.r.o. (dále jen "společnost") se sídlem Jaromírova 64, Praha 2, 128 00, IČO: 01830783, je podnikatelem v oboru zlatnictví a klenotnictví a nabízí nákup šperků přes webové stránky www.fpgarnet.cz.

1.2 Zákazníkem se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí každá osoba, která uzavírá smlouvu nebo jinak jedná se Společností. Jedná-li přitom Zákazník mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, je také spotřebitelem. 

1.3 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOŠ") se řídí veškeré vztahy vznikající mezi Společností jakožto prodávajícím a Zákazníkem jakožto kupujícím prostřednictvím webových stránek www.fpgarnet.cz. VOŠ jsou přístupné na webové stránce Společnosti, kde se s nimi Zákazník může kdykoliv obeznámit. 

1.4 Odesláním své objednávky Zákazník stvrzuje, že se obeznámil a souhlasí s těmito VOŠ.  

Uzavření kupní smlouvy

2.1 Společnost přijímá objednávky prostřednictvím webové stránky www.fpgarnet.cz. Objednávky jsou přijímány 24 hodin. Alternativně Klient může objednat zboží také odesláním objednávkového mailu na adresu info@fpgarnet.cz; v takovém případě se tyto VOŠ neuplatní a právní vztahy mezi smluvními stranami budou postaveny na základě vyměněné obchodní korespondence a budou se řídit obecně platnými právními předpisy České republiky.

2.2 Předmětem smlouvy je šperk uvedený v objednávkovém formuláři. 

2.3 Po odeslání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře z webové stránky www.fpgarnet.cz obdrží Zákazník na svou emailovou adresu automaticky generované oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému Společnosti. Toto potvrzení obsahuje specifikaci předmětu smlouvy, údaje o smluvní ceně, údaje o prodávajícím, údaje o místě doručení zboží a údaje o způsobu doručení zboží. Toto potvrzení není akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy. 

2.4 Společnost následně zašle na emailovou adresu Zákazníka informaci o tom, zda byla objednávka akceptována. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky Zákazníkovi. 

2.5 V případě, že z provozních důvodů není Společnost schopna akceptovat objednávku a Zákazník přitom již provedl platbu přes platební portál dostupný na webových stránkách www.fpgarnet.cz, je Společnost povinna Zákazníka neprodleně kontaktovat a nabídnout mu náhradní plnění v dohodnuté časové prodlevě nebo možnost stornovat objednávku. Stornovat objednávku Zákazník může emailem nebo telefonicky. Došlo-li ke stornu objednávky z důvodu zaviněném Společností, je Společnost povinna Zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit uhrazené peníze, nejpozději však do 7 dnů ode dne storna. 

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy Společnosti vzniká povinnost předat Zákazníkovi vlastnické právo ke specifikovanému šperku. Zákazníkovi vzniká povinnost za daný šperk uhradit smluvně stanovenou cenu. 

3.2 Společnosti dále vzniká povinnost zajistit smluvně stanovenou přepravu šperku k Zákazníkovi, a to buďto osobním předáním Zákazníkovi nebo prostřednictvím třetí strany – dopravce. Zákazníkovi vzniká povinnost daný šperk převzít.

3.3 Jednání mezi Společností a Zákazníkem se uskutečňuje v dobré víře. Tím je myšleno, že Společnost má zájem prodat kvalitně vyrobený šperk a Zákazník má zájem takový šperk koupit. Obě strany tedy přiloží úsilí k tomu, aby obchodní komunikace probíhala bez zbytečných prodlev a eventuální nesrovnalosti vzniklé např. v důsledku prodlev s platbou či doručením byly v prvé řadě řešeny dohodou mezi smluvními stranami k jejich vzájemné spokojenosti. 

Odstoupení od smlouvy Zákazníkem

4.1 V souladu s občanským zákoníkem má Zákazník-spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Spotřebitel musí Společnosti sdělit toto rozhodnutí v uvedené lhůtě, která počíná běžet dnem převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit e-mailem na info@fpgarnet.cz nebo osobně v sídle Společnosti.

4.2 Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá na adresu Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, zboží, které od Společnosti obdržel, a to na vlastní náklady. Je povinností Spotřebitele zajistit takovou přepravu zboží, aby se předešlo jeho poškození. S ohledem na použité materiály viz. čl. 5 těchto VOP, se jedná především o zajištění patřičného obalu šperků, aby se zamezilo jejich poškrábání či prasknutí.

4.3 Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým je od Spotřebitele přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Spoelčnost však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než jí Spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží Spotřebiteli odeslal. 

4.4 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nákladat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti pro jeho vyzkoušení způsobem obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě. Společnost je oprávněna započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží na vracenou kupní cenu; výši kompenzace je ale povinna prokázat.

4.5 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží

- které bylo upraveno podle jeho přání, nebo

- které bylo opraveno či odevzdáno k údržbě v jiném místě než na provozovně Společnosti.  

Odstoupení od smlouvy Prodávajícím

5.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě Zákazníkova porušení povinnosti, které pro něj z kupní smlouvy vyplývá, zejména z důvodu nezaplacení ceny zboží či prodlení s převzetím zboží po koupi.

5.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit za dohodnutých smluvních podmínek (např. v případě výrazné změny ceny účtované dodavateli za výrobní materiál).V takovém případě je Prodávající povinen neprodleně informovat Zákazníka o nastalé situaci.  

Použité materiály a související upozornění

4.1 Pro výrobu šperků nabízených na webové stránce www.fpgarnet.cz Společnost používá

- zlato ryzosti 585

- stříbro ryzosti 925 pokryté vrstvou rhodia

- přírodní granát

- přírodní vltavín

- zirkony

Materiály, z nichž je vyroben každý šperk jsou dostupné v popisu každého šperku. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se s těmito specifikacemi obeznámil. Tyto specifikace jsou součástí kupní smlouvy.

4.2 Zákazník bere na vědomí, že odstíny granátu a vltavínu, jakožto přírodních kamenů, se různí. V případě granátu se jedná o odstíny tmavě červené, v případě vltavínu pak o odstíny lahvově zelené. Pro vltavín jsou také typické bublinky vzduchu viditelné uvnitř kamene - toto není vada, ale naopak jeden z nejlepších důkazů pravosti kamene. Objednává-li Zákazník několik předmětů ze stejného setu, u nichž je z jejich povahy patrné, že mohou být nošeny spolu, Společnost mu vyjde vstříc výběrem takových kusů, jež si barevně odpovídají. Společnost však nenese zodpovědnost za mírné barevné rozdíly mezi vyfoceným šperkem prezentovaným online a doručeným šperkem - takové rozdíly nejsou vadou.  

4.3 Při nošení šperku se u některých lidí může objevit alergická reakce na drahé kovy, která se projevuje zejména změnou barvy kůže nebo vyrážkou v okolí místa nošení. Tento jev není způsoben vadou materiálu nebo šperku, nýbrž zdravotním stavem Zákazníka. Společnost za tento jev nenese žádnou zodpovědnost. V případě výskytu alergie doporučujeme neprodleně přestat šperk nosit a poradit se s lékařem.

4.4 Vnější vlivy jako např. čisticí prostředky, kosmetické přípravky ale i zdravotní stav Zákazníka mohou mít za následek dočasnou změnu původní barvy šperku. Tento jev není vadou materiálu – jedná se o přirozenou chemickou reakci, vůči níž je náchylné zejména stříbro. Pro uvedení šperku do původního stavu postačí jej vyčistit. Na žádost Zákazníka Společnost provede čištění zdarma, přičemž však Zákazník musí zaplatit eventuální poštovné.

4.5 Šperk je křehký umělecký předmět, který může být nežádoucím zacházením nevratně poškozen. Zejména přírodní granát a přírodní vltavín jsou přirozeně křehké. Společnost nenese žádnou zodpovědnost za poškození vzniklá nespráveným zacházením se zakoupeným šperkem. Mezi takové nesprávné zacházení patří zejména:

- vystavování šperku působení chemických látek (např. čisticí prostředky, kosmetické přípravky, chlorovaná voda, slaná voda),

- vystavování šperku náhlým změnám teplot (např. při saunování),

- nošení šperku při náročnějších fyzických aktivitách či pracích, kde hrozí mechanické poškození šperku např. poškrábáním, přetržením řetízku, prasknutím kamene v důsledku úderu o tvrdý předmět, poškozením obrub či krapen a následným vypadnutím kamene,

- nesprávným ukládáním šperků, kdy dochází k jejich kontaktu a tření s tvrdými či ostrými předměty. Rizikové je zejména odkládání šperků do kapes nebo do kabelky mezi jiné předměty jako např. klíče nebo drobné. Šperky doporučujeme odkládat buď do oddělené krabičky, do šperkovnice, nebo do měkkého látkového sáčku.

V případě poškození šperku v důsledku nežádoucího zacházení hradí náklady na opravu Zákazník.

Práva Spotřebitele z vadného plnění

5.1 Právo Zákazníka-Spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má šperk při jeho převzetí Spotřebitelem. Může se jednat jak o vadu patrnou ihned při převzetí, tak o vadu, která se projeví až později.

5.2 Odpovědnost Společnosti za vady se nevztahuje na mechanická či chemická poškození šperku vzniklá v důsledku nevhodného zacházení,  jímž se rozumí zejména zacházení v rozporu s pokyny popsanými v čl. 4.4.

5.3 Vadou není ani přirozené opotřebování materiálu, k němuž u šperků s průběžným nošením může docházet. K údržbě zakoupeného šperku a jeho delším zachování v excelentním stavu může Zákazník až 2x ročně využít bezplatného servisu u Společnosti.

5.4 V případě provedení úprav šperku mimo servisní oddělení Společnosti zaniká odpovědnost Společnosti za vady šperku.

5.5 Spotřebitel je povinen reklamovat zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistil, resp. při dostatečné péči zjistit mohl. Uplatnit práva z odpovědnosti za vady je přitom oprávněn, pokud se vada vyskytne v době 24 měsíců po převzetí šperku Spotřebitelem.

5.6 V případě odpovědnosti Společnosti za řádně reklamovanou vadu vzniká Spotřebiteli právo na

- bezplatné odstranění vady, je-li vada odstranitelná,

- výměnu vadného zboží či části zboží za bezvadné,

- poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny, nebo

- odstoupení od smlouvy a vrácení vadného zboží Společnosti oproti vrácení zaplacené ceny.

5.7 Odstoupení od smlouvy a vrácení vadného zboží Společnosti se uplatňuje zásadně osobně v provozovně Společnosti. V opačném případě, z důvodu ochrany oprávněných zájmů Společnosti, je Společnost oprávněna požadovat vrácení vadného zboží než Spotřebiteli vrátí zaplacenou cenu, přičemž eventuální náklady na poštovné musí zaplatit Spotřebitel. 

5.8 K řádnému uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o nákupu, jako např. kupní smlouvu nebo fakturu. 

5.9 Dle zákona č. 634/1992 Sb. platí, že Společnost rozhodne o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady a příčiny jejího vzniku. Reklamace včetně odstranění vady Společnost vyřídí bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne určení zodpovědnosti za vadu. Reklamace se považuje za vyřízenou dnem, kdy Společnost emailem informuje spotřebitele o výsledku reklamačního řízení. 

5.10 V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace je Spotřebitel oprávněn se obrátit na Českou obchodní inspekci, jako na subjekt oprávněný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu §20 d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.  

Webová prezentace

6.1 Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga nebo loga výrobků slouží výhradně pro prezentaci provozu obchodu. Jsou chráněny autorským právem a kupující není oprávněn s těmito prvky jakýmkoli způsobem dále manipulovat.

6.2 Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé také na kvalitě používaného monitoru, resp. jiného zobrazovacího zařízení. 

Závěrečná ustanovení

7.1  Osobní údaje poskytnuté Zákazníkem Společnosti budou zpracovávány v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 a zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.. O podrobnostech zásad zpracování zákaznických údajů se dočtete na www.fpgarnet.cz na stránce „Ochrana osobních údajů“.

7.2 Nedílnou součástí těchto VoP je Reklamační řád, který je dostupný online na www.fpgarnet.cz. 

7.3 Právní vztahy neupravené těmito VoP se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

7.4 Tyto VOP nabývají účinností dne 20.04.2020 a jsou dostupné online na www.fpgarnet.cz, kde se s nimi Zákazník i veřejnost mohou kdykoliv seznámit. 

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: