OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.    Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto obchodní podmínky společnosti FP Garnet s.r.o., sídlem Jaromírova 239/64, Praha 2, 128 00, IČO:01830783, DIČ:CZ01830783, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 212316 (dále jen „prodávající“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.fpgarnet.cz

1.2.     Kupující má možnost se kdykoliv obeznámit s obchodními podmínkami na internetové adrese http://www.fpgarnet.cz/content/3-obchodni-podminky. Uzavření kupní smlouvy je možné pouze v případě souhlasu kupujícího s těmito obchodními podmínkami, nebo v případě dojednání alternativních obchodních podmínek prostřednictvím dohody s prodávajícím.

1.3.     Kupující bere na vědomí, že uzavřená smlouva je prodávajícím archivována.

1.4.     Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou standardně vyhotovovány v českém jazyce. Na přání kupujícího je možné po dohodě s prodávajícím vyhotovit kupní smlouvu také v anglickém či ruském jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.     Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.

 

2.     Uživatelský účet

2.1.      Po registraci provedené na webové stránce prodávajícího bude kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu neprodleně posláno heslo k jeho uživatelskému účtu. Prostřednictvím tohoto účtu může kupující objednávat zboží.

2.2.      Kupující je povinen při registraci a objednávání zboží uvádět správně a pravdivě veškeré požadované údaje a aktualizovat je při jakékoliv jejich změně. Za jakékoliv zdržení při dodávce zboží zapříčiněné chybně uvedenými osobními údaji nenese prodávající žádnou odpovědnost.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za následky porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

 

3.     Povinnosti prodávajícího

3.1.      Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu pravdivé informace o veškerém nabízeném zboží. Prodávající zejména podá kupujícímu informaci o přibližné váze (možná odchylka ± 0,3g), materiálech a ceně nabízeného zboží bez i včetně DPH, dále o nabízených způsobech dopravy a její ceně a o způsobech úhrady kupní ceny zboží.

3.2.      Prodávající dodá kupujícímu společně se zbožím certifikát pravosti daného zboží.

3.3.      Prodávající je povinen neprodleně informovat kupujícího o případných prodlevách při dodání objednaného zboží způsobených absencí daného zboží na skladě nebo jakýmikoliv jinými mimořádnými událostmi.

3.4.      Prodávající se zavazuje zacházet s veškerými osobními údaji kupujícího a s archivovanou kupní smlouvou v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů.

 

4.     Objednávka zboží

4.4.      Objednávka zboží může být provedena prostřednictvím elektronického formuláře dostupného v internetovém obchodu nebo prostřednictvím e-mailu.  

4.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je povinností kupujícího zkontrolovat údaje v ní uvedené a opravit případné chyby.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Prodávající obdržení objednávky neprodleně potvrdí, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhrání či v objednávce.

4.6.      Objednávka se stává právně závaznou pro obě strany ve chvíli, kdy prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky.

4.7.      Kupující bere na vědomí, že odesláním jeho objednávky prodávajícímu nevzniká povinnost uzavřít kupní smlouvu. Prodávající si zejména vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči němu.

 

5.     Cena zboží a Platební podmínky

5.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, zejména náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, může kupující uhradit prodávajícímu způsoby definovanými v Platebních podmínkách, s nimiž se kupující může seznámit na stránce http://www.fpgarnet.cz/content/5-bezpecnostni-zpusoby-platby.

5.2.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.3.      Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

6.     Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.    Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6.2.     V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3.     V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.4.     Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

6.5.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit, jedná-li se o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba).

6.6.      Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

6.9.      Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty (bod 5.1.), a to v délce 1 roku (365 dní) od převzetí zboží.

6.10.    Na zboží vrácené nad rámec zákonné lhůty (14 dní) si prodávající vyhrazuje podmínku, že toto zboží nesmí být použité, s prošlou exspirací, částečně či zcela spotřebované nebo poškozené nad rámec běžné kontroly zboží po jeho převzetí. Pro ostatní podmínky odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě platí body 5.1. až 5.8. těchto obchodních podmínek.

 

7.    Přeprava a dodání zboží

7.1.      S dodacími podmínkami zboží včetně cen konkrétních druhů dopravy a předpokládané doručovací doby se může kupující seznámit na stránce http://www.fpgarnet.cz/content/1-doprava.

7.2.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.3.      Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.4.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.5.      Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s převzetím věci.

 

8.    Práva z vadného plnění

8.1.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2.     Kupující bere na vědomí následující skutečnosti, z nichž nevzniká právo na reklamaci vadného zboží:
a) barva materiálů dodaného zboží se může mírně lišit od barev viditelných na ilustračních fotografiích, což může být způsobeno technickými hledisky (jas monitoru, na němž jsou fotografie zobrazovány) nebo přírodními charakteristikami použitých materiálů;
b) váha dodaného zboží se může z technických důvodů mírně lišit od váhy uvedené v profilu zboží, a to až o 0,3g.

8.3.     Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.4.     Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

8.5.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

8.6.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti uvedeného v Kapitole 1, článku 1.1. těchto obchodních podmínek.

8.7.    Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

8.8.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@fpgarnet.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

9.     Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.5.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9.6.       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kdykoliv odvolat.

10.    Závěrečná ustanovení

10.1.     Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2015. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

10.2.     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4.     Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.5.     Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví. Názvy a označení výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami.

 

V Praze dne 01. 02. 2015